fbpx
1. Ποιός/ποιά μπορεί να κάνει την αίτηση στα προγράμματα κατάρτισης;

Δικαίωμα συμμετοχής στο παρόν έργο και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων, για κατάρτιση μέσω των Κ.Ε.Δι.Βι.Μ των Α.Ε.Ι. και των αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ., έχουν άνεργοι οι οποίοι πληρούν κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι προϋποθέσεις:

1. Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων της Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ),
ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

2. Έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.

3. Είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο γυμνασίου). Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που το απολυτήριο γυμνασίου ή
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος ή ανώτερος τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, απαιτείται επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης.

Το κάθε πρόγραμμα κατάρτισης μπορεί να απαιτεί επιπλέον προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των ωφελουμένων.

2. Ποια είναι η διαδικασία υποβολής αίτησης;

i. Η αίτηση υποβάλλεται από τον ίδιο τον άνεργο μέσω gov.gr ακολουθώντας τη διαδρομή:► Αρχική/Εκπαίδευση / Κατάρτιση και εκπαιδευτικό περιεχόμενο/Εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων κατάρτισης μέσω των Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ των Α.Ε.Ι. και των αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ., εισερχόμενος με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet οι οποίοι είναι αυστηρά προσωπικοί και δεν μπορεί να έχει κανείς άλλος πρόσβαση σε αυτούς. Κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής, ελέγχεται αυτόματα η εγγραφή του στο Μητρώο Ανέργων της Δ.Υ.Π.Α. (πρώην ΟΑΕΔ) και το κριτήριο της ηλικίας και σε περίπτωση που δεν πληρούνται τα κριτήρια, δεν επιτρέπεται η υποβολή της αίτησης.

ii. Συμπληρώνετε όλα τα απαιτούμενα πεδία της αίτησης συμμετοχής

iii. Επισυνάπτετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε μορφή αρχείου pdf.
Σημειώνεται ότι, η «Αίτηση Συμμετοχής» επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και ότι δεν θα δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων της αίτησης συμμετοχής μετά την υποβολή αυτής στην ειδική ιστοσελίδα του έργου.

iv. Ολοκληρώνετε την αίτηση σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να “διαφυλάξετε” την αίτησή σας σε ηλεκτρονικό μέσο, όπως επίσης και το αποδεικτικό της υποβολής της αίτησής του, το οποίο αναγράφει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ) καθώς και την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της.

Ο κωδικός ΚΑΥΑΣ είναι αυστηρά προσωπικός και μοναδικός για κάθε αίτηση συμμετοχής, χορηγείται αυτόματα από το οικείο μηχανογραφικό σύστημα με την υποβολή της, αποτελεί το αποδεικτικό της υποβολής της και χρησιμοποιείται αντί για το ονοματεπώνυμο του αιτούντος σε όλα τα έγγραφα (Μητρώα, πίνακες, επιταγή κατάρτισης, κ.ά.) που δημοσιεύονται.

3. Ποια είναι η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης;

Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ωφελουμένων αρχίζει, από την 27/07/2022 και ώρα 17:00 και παραμένει ανοικτή έως τη συμπλήρωση των προβλεπόμενων θέσεων.

4. Πώς θα γίνει η επιλογή των ωφελουμένων;

Η επιλογή των ανέργων και η εγγραφή τους στο Μητρώο Ωφελούμενων θα γίνει με σειρά προτεραιότητας υποβολής της Αίτησης Συμμετοχής και εφόσον πληρούνται οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης (ανεργία και ηλικία) και μέχρι εξαντλήσεως των προσφερόμενων θέσεων.

Ο έλεγχος, θα πραγματοποιείται αυτόματα, από την ειδική ιστοσελίδα https://www.voucher.gov.gr, όσον αφορά στο κριτήριο της ανεργίας και το ηλικιακό
κριτήριο. Οσοι άνεργοι κριθούν επιλέξιμοι από τον παραπάνω έλεγχο, εντάσσονται στο Μητρώο Ωφελούμενων. Η ένταξη των ωφελουμένων στο Μητρώο θα γίνεται με αποφάσεις Διοικητή που θα εκδίδονται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Οι ωφελούμενοι που θα υποβάλουν αίτηση έως και την 22/08/2022 και εφόσον πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής, θα ενταχθούν στο Μητρώο Ωφελουμένων Α΄ φάσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Εάν κατά τη διαδικασία ελέγχου των λοιπών δικαιολογητικών που θα γίνει από τους παρόχους κατάρτισης πριν τη συγκρότηση των τμημάτων κατάρτισης, διαπιστωθεί ότι ο ωφελούμενος δεν πληροί το απαραίτητο κριτήριο που αφορά το εκπαιδευτικό επίπεδο (κατ΄ ελάχιστο τίτλο σπουδών υποχρεωτικής εκπαίδευσης) ο υποψήφιος απεντάσσεται από το μητρώο ωφελουμένων, με απόφαση του Διοικητή της ΔΥΠΑ.

Το Μητρώο Ωφελουμένων περιλαμβάνει τους επιλεγέντες ωφελούμενους (έως 80.000), που δικαιούνται τις επιταγές κατάρτισης με τους Κωδικούς Αριθμούς Υποβολής (ΚΑΥΑΣ) των αντίστοιχων Αιτήσεων Συμμετοχής

5. Πώς θα επιλέξω πρόγραμμα κατάρτισης;

Μετά την υποβολή της αίτησης, η οποία θα συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά συμμετοχής, εφόσον πληρούνται οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής (ανεργία και ηλικία), οι ωφελούμενοι επιλέγουν το Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης που επιθυμούν να παρακολουθήσουν, από τη λίστα των προσφερόμενων προγραμμάτων κατάρτισης. Θα προηγηθεί ανακοίνωση της Δ.ΥΠ.Α για την ημερομηνία της έναρξης επιλογής προγραμμάτων. Σημειωτέον ότι η λίστα των προσφερόμενων προγραμμάτων κατάρτισης εμφανίζεται στον ωφελούμενο σύμφωνα με το εκπαιδευτικό επίπεδο (απόφοιτος υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας κλπ) καθώς και τα λοιπά ακαδημαϊκά προσόντα, τα οποία ο ίδιος έχειδηλώσει στην αίτησή του.

Στη λίστα των προσφερόμενων προγραμμάτων κατάρτισης δίνονται οι απαραίτητες πληροφορίες, όπως ο τίτλος του προγράμματος, η διάρκεια σε ώρες, ο φορέας κατάρτισης που είναι το ΚΕΜ ΚΔΒΜ, τα παραρτήματα του φορέα με τις διευθύνσεις τους.

Ο έλεγχος των δικαιολογητικών θα γίνει από τους παρόχους κατάρτισης πριν τη συγκρότηση των τμημάτων κατάρτισης.

• Εάν ένας ωφελούμενος απορριφθεί από την ένταξη στο πρόγραμμα που δήλωσε, λόγω του ότι δεν πληροί το απαραίτητο κριτήριο που αφορά το εκπαιδευτικό επίπεδο (κατ΄ελάχιστο τίτλο σπουδών υποχρεωτικής εκπαίδευσης) ο υποψήφιος απεντάσσεται από το μητρώο ωφελουμένων, με απόφαση του Διοικητή της ΔΥΠΑ.

• Εάν ένας ωφελούμενος απορριφθεί από την ένταξη στο πρόγραμμα που δήλωσε, λόγω ελλιπών προσόντων για την παρακολούθηση του προγράμματος που επέλεξε, του δίνεται η δυνατότητα να επιλέξει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης για άλλη μία φορά στο πλαίσιο του παρόντος έργου.

• Εάν ένας ωφελούμενος απορριφθεί από την ένταξη στο πρόγραμμα που δήλωσε, λόγω μη υλοποίησης του τμήματος ή λόγω συμπλήρωσης του αριθμού συμμετεχόντων δίνεται η δυνατότητα να επιλέξει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης για όσες φορές συμβεί αυτό. 

6. Πόσα προγράμματα κατάρτισης μπορώ να παρακολουθήσω;

Κάθε ενδιαφερόμενος άνεργος, έχει δικαίωμα να υποβάλει μια αίτηση συμμετοχής και να παρακολουθήσει ένα μόνο πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας,”Ελλάδα 2.0″, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις κατά την υποβολή της αίτησης.

Σημειώνεται ότι, όπως ορίζεται στον Ν.4921/2022 (ΦΕΚ:75/Α/18.4.2022), δεν μπορεί να επιδοτηθεί ως ωφελούμενος σε πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, όποιος έχει καταρτισθεί στο ίδιο αντικείμενο τα τελευταία δυο (2) έτη, πριν από τη δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης.

Δείτε εδώ τα 19 προγράμματα κατάρτισης του ΚΕΜ ΚΔΒΜ

7. Τι επίδομα θα λάβω; Πώς θα γίνει η πληρωμή;

Κάθε ωφελούμενος που ολοκλήρωσε το πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής
Κατάρτισης και απέκτησε την Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο ανέρχεται σε 5 €/ώρα κατάρτισης, μη συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών. Ο ωφελούμενος απαιτείται να ολοκληρώσει την κατάρτιση και να επιτύχει στις εξετάσεις Πιστοποίησης, προκειμένου να λάβει το σύνολο του επιδόματος κατάρτισης.

Ειδικότερα, η καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος στους ωφελούμενους γίνεται ως εξής:

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης και τη συμμετοχή του ωφελούμενου σε εξετάσεις πιστοποίησης, ο ωφελούμενος δικαιούται ποσό που αντιστοιχεί στο 70% του συνολικά δικαιούμενου ποσού για το σύνολο των ωρών κατάρτισης του προγράμματος, αφαιρουμένων των απουσιών.

Εφόσον επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης δικαιούται το 100% του συνολικά δικαιούμενου ποσού για το σύνολο των ωρών κατάρτισης του προγράμματος, αφαιρουμένων των απουσιών.

Η πληρωμή γίνεται άπαξ, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάρτισης και της διαδικασίας πιστοποίησης και κατόπιν σχετικής ενημέρωσης, από τον Πάροχο Κατάρτισης, μέσω του πληροφοριακού συστήματος.

Οι ασφαλιστικές εισφορές, που αντιστοιχούν στο εκπαιδευτικό επίδομα του καταρτιζομένου, καλύπτονται από την επιταγή κατάρτισης (training voucher) και βαρύνουν τον πάροχο κατάρτισης, ο οποίος υποχρεούται στην εμπρόθεσμη καταβολή τους.

8. Θα διαγραφεί το δελτίο ανεργίας μου αν παρακολουθήσω το πρόγραμμα κατάρτισης;

Σε περίπτωση που συμμετάσχετε στο πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης μπορείτε Βάσει της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 34 του Ν. 4554/2018), εάν είστε άνεργος εγγεγραμμένος στο μητρώο ανέργων της ΔΥΠΑ, σε περίπτωση που συμμετάσχετε στο πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης μπορείτε να διατηρήσετε το δελτίο ανεργίας σας ΜΟΝΟ εφόσον πληροίτε και τις τρεις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) είστε εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων τουλάχιστον για τέσσερις (4) μήνες αθροιστικά κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν την έναρξη του προγράμματος,

β) δηλώσετε τα στοιχεία του προγράμματος αυτού στη ΔΥΠΑ το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών μετά την πρώτη ανανέωση του δελτίου ανεργίας από την έναρξη του προγράμματος ή κατά την πρώτη μετά την έναρξη του προγράμματος αυτοπρόσωπη παρουσία σας στην αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2 (Δείτε εδώ την Υπεύθυνη Δήλωση) και να

γ) έχουν παρέλθει τουλάχιστον δύο (2) ημερολογιακά έτη από το πέρας τυχόν προηγούμενης συμμετοχής σας σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης.

Σε περίπτωση που δεν πληροίτε και τις τρεις ανωτέρω προϋποθέσεις, το δελτίο ανεργίας θα διαγράφεται κατά την ημερομηνία έναρξης της κατάρτισης και έχετε δικαίωμα επανεγγραφής με την ολοκλήρωση του προγράμματος.

9. Θα συνεχίζεται το Επίδομα Τακτικής Ανεργίας μου;

Μπορείτε να παρακολουθήσετε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης και παράλληλα να συνεχίσετε να λαμβάνετε την επιδότησή ανεργίας σας, εφόσον:

Πρόκειται για προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης διάρκειας έως έξι (6) μήνες με εκπαιδευτικό επίδομα ή μεγαλύτερης διάρκειας των έξι (6) μηνών, εάν:

α) είστε εγγεγραμμένος/-η στο Μητρώο Ανέργων για τουλάχιστον 4 μήνες αθροιστικά κατά το τελευταίο 12μηνο πριν από την έναρξη του προγράμματος κατάρτισης

β) δηλώσετε κατά την πρώτη μετά την έναρξη του προγράμματος κατάρτισης αυτοπρόσωπη παρουσία τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα

γ) έχουν παρέλθει 2 έτη από τη λήξη παλαιότερου προγράμματος κατάρτισης.

Στην περίπτωση που λόγω της συμμετοχής σας στο συγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης πρόκειται να λάβετε τυχόν αποζημίωση από τον φορέα υλοποίησης, αυτή θα συνεχίσει να σας καταβάλλεται παράλληλα με το επίδομα ανεργίας χωρίς να απαιτείται συμψηφισμός.

Τέλος, για όσο διάστημα επιδοτείστε και παράλληλα συμμετέχετε στο πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης διατηρείται η ιδιότητά σας ως ανέργου/-ης και εξακολουθείτε να έχετε τις ίδιες υποχρεώσεις, για την τήρηση των οποίων δεσμεύεστε με τις δηλώσεις παρουσίας σας.

Αν δεν πληρείτε μία από τις παραπάνω προϋποθέσεις, θα γίνει αναστολή της επιδότησής σας και το δελτίο ανεργίας σας θα διαγραφεί από την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος κατάρτισης και για όσο χρονικό διάστημα το παρακολουθείτε. Δικαίωμα συνέχισης της επιδότησής σας θα έχετε μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του προγράμματος εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης και οπωσδήποτε αφού καταθέσετε σχετική αίτηση στην αρμόδια Υπηρεσία της ΔΥΠΑ, εντός δύο ετών από την αρχική έγκριση της απόφασης για επιδότηση.

10. Πού θα βρω πληροφορίες για το πρόγραμμα;

Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης διατίθεται μέσω του Διαδικτύου στην ειδική ιστοσελίδα των επιταγών κατάρτισης (training voucher) https://www.voucher.gov.gr και δεν παρέχεται σε έντυπη μορφή.

Μετά την ανάρτηση στην ως άνω ιστοσελίδα και σύμφωνα με τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που τίθενται στην παρούσα Πρόσκληση, οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν «Αίτηση Συμμετοχής».

Για την προβολή της παρούσας δράσης, η Δ.ΥΠ.Α. θα αναρτήσει επίσης την παρούσα Πρόσκληση στην ιστοσελίδα της htps://www.dypa.gov.gr/, καθώς και στην ιστοσελίδα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (htps://greece20.gov.gr/).

Η Δ.ΥΠ.Α. δεν υποχρεούται να ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους εγγράφως ή ατομικά. Οι ωφελούμενοι με δική τους φροντίδα και επιμέλεια λαμβάνουν γνώση για κάθε θέμα σχετικό με το έργο μέσω της ιστοσελίδας αυτής.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΚΕΜ ΚΔΒΜ ή στο τηλέφωνο 2108836804

11. Σε ποιες περιπτώσεις διαγράφομαι από το Μητρώο ωφελούμενων;

Ο ωφελούμενος «διαγράφεται» από το Μητρώο Ωφελουμένων η δε επιταγή κατάρτισης που δικαιούται, ακυρώνεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

α. Εάν δεν ενεργοποιηθεί η επιταγή κατάρτισης, με ευθύνη του ωφελούμενου, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, που θα οριστεί με απόφαση του Διοικητή της Δ.ΥΠ.Α..

β. Εάν ο ωφελούμενος υπερβεί το επιτρεπόμενο όριο απουσιών.

γ. Εάν δεν πληροί τα κριτήρια συμμετοχής στη δράση.

δ. Εάν διακόψει αναιτιολόγητα την κατάρτιση.

ε. Εάν ο ωφελούμενος υποβάλλει δικαιολογητικά που δεν είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εκάστοτε πρόσκληση.

12. Πόσες απουσίες δικαιούμαι;

Ο/η ωφελούμενος/η υποχρεούται να παρακολουθεί ανελλιπώς το πρόγραμμα κατάρτισης με την απαιτούμενη επιμέλεια και να συμμετάσχει στις εξετάσεις πιστοποίησης. Το επιτρεπόμενο όριο απουσιών των ωφελουμένων κατά τη συνολική διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης ανέρχεται στο 10% της συνολικής διάρκειας της δια ζώσης και της εξ αποστάσεως σύγχρονης κατάρτισης. Κατ’ εξαίρεση, το επιτρεπόμενο όριο απουσιών ανέρχεται στο 20% της συνολικής διάρκειας της δια ζώσης και της εξαποστάσεως σύγχρονης κατάρτισης αποκλειστικά εάν:

· Είναι άτομο με αναπηρία, μετά από αιτιολογία και σε συνεννόηση με τον πάροχο κατάρτισης.

· Εχει νοσηλεία σε νοσοκομείο κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος (η οποία αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση του νοσοκομείου στο οποίο
νοσηλεύτηκε) ή γνωμάτευση Διευθυντή Κλινικής Νοσοκομείου με την οποία συνιστάται να παραμείνει κλινήρης. Την ως άνω βεβαίωση ή γνωμάτευση ο ωφελούμενος υποχρεούται να προσκομίσει άμεσα στον πάροχο κατάρτισης.

· Διανύει περίοδο εγκυμοσύνης ή λοχείας, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος. Στην περίπτωση αυτή, η ωφελούμενη υποχρεούται να προσκομίσει άμεσα στον πάροχο κατάρτισης σχετική βεβαίωση του νοσοκομείου ή του αρμόδιου ιατρού.

Διευκρινίζεται ότι οι ημέρες απουσίας κατά τη διάρκεια της κατάρτισης δεν είναι συμπληρωματικές, αλλά υπολογίζονται στο σύνολο των επιτρεπόμενων απουσιών. Στην περίπτωση που ο ωφελούμενος υπερβεί το επιτρεπόμενο όριο απουσιών ή διακόψει την κατάρτιση (η διακοπή αφορά σε λόγους υγείας/ανωτέρας βίας ή μη), δεν καταβάλλεται στον Πάροχο αμοιβή, ο ωφελούμενος δεν δικαιούται επιδόματος και διαγράφεται από το Μητρώο Ωφελουμένων.

13. Μπορώ να εργαστώ κατά τη διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης;

Οι άνεργοι που θα εγγραφούν στο Μητρώο Ωφελουμένων της παρούσης, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο ανέργων της Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ) κατά τη φάση υποβολής της αίτησης και κατά τη φάση έναρξης του τμήματος.

Ο/η ωφελούμενος/η υποχρεούται να παρακολουθεί ανελλιπώς το πρόγραμμα κατάρτισης με την απαιτούμενη επιμέλεια και να συμμετάσχει στις εξετάσεις πιστοποίησης. Το επιτρεπόμενο όριο απουσιών των ωφελουμένων κατά τη συνολική διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης ανέρχεται στο 10% της συνολικής διάρκειας της δια ζώσης και της εξ αποστάσεως σύγχρονης κατάρτισης.

14. Θα λάβω πιστοποίηση μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης;

Σε κάθε ωφελούμενο που θα ολοκληρώσει επιτυχώς τις εξετάσεις χορηγείται από τον φορέα πιστοποίησης που έχει επιλέξει «Πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων». Σε περίπτωση αποτυχίας του ωφελουμένου χορηγείται από το Φορέα πιστοποίησης «Βεβαίωση συμμετοχής» του στις εξετάσεις πιστοποίησης, η οποία φέρει το όνομα του καταρτισθέντος και τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων στις οποίες συμμετείχε.

15. Πώς θα γίνουν οι εξετάσεις πιστοποίησης; Είναι υποχρεωτική η συμμετοχή μου στις εξετάσεις πιστοποίησης;

Η διαδικασία της πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελουμένων οργανώνεται με βάση το ισχύον Εθνικό ή Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο. Η πιστοποίηση θα διενεργηθεί από:

α) ανεξάρτητους φορείς πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή/και διεθνώς και οι οποίοι είτε είναι διαπιστευμένοι, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024:2012, είτε είναι πιστοποιημένοι βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου να χορηγούν πιστοποιητικά.

β) Εταιρείες λογισμικού και πληροφορικής με διεθνή παρουσία, οι οποίες παρέχουν μέσω τρίτων φορέων διεθνώς αναγνωρισμένες Πιστοποιήσεις για ψηφιακές δεξιότητες.

Ο πάροχος κατάρτισης έχει υποχρέωση να διασφαλίσει τη συμμετοχή των ωφελουμένων στις εξετάσεις πιστοποίησης, για όλους τους ωφελούμενους που ολοκλήρωσαν την κατάρτιση.

Η συμμετοχή των ωφελουμένων στις Εξετάσεις Πιστοποίησης είναι υποχρεωτική. Κατ’εξαίρεση επιτρέπεται η μη συμμετοχή στις Εξετάσεις Πιστοποίησης για αποδεδειγμένους λόγους υγείας ή ανωτέρας βίας (φυσικές καταστροφές, λόγοι δημόσιας υγείας, κ.λ.π.).

Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να προγραμματιστούν εκ νέου οι εξετάσεις πιστοποίησης.

16. Πώς μπορώ να κάνω υπεύθυνη δήλωση μέσω του gov.gr;

Εκδώστε την υπεύθυνη δήλωση που χρειάζεστε ηλεκτρονικά εδώ:
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία με 2 τρόπους είτε;

με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος

με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet (αφού πρώτα εγγραφείτε στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), ώστε να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου)

Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε έντυπη μορφή.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

Στην αρχική σελίδα του gov.gr επιλέγετε την ενότητα «Πολίτης και καθημερινότητα».

Στην καρτέλα της ενότητας επιλέγετε «Υπεύθυνη δήλωση και εξουσιοδότηση».

Ανάλογα με το έγγραφο που επιθυμούμε να εκδοθεί, επιλέγετε «Έκδοση υπεύθυνης δήλωσης».

Επιλέγετε «Είσοδος στην υπηρεσία» και ακολουθείτε αναλυτικά τις οδηγίες που σας δίνονται.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η συμπλήρωση της ΥΔ θα πρέπει να γίνει αυστηρά προσωπικά από τον ωγελούμενο άνεργο, ο οποίος δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να δώσει τους προσωπικούς κωδικούς taxisnet σε τρίτα πρόσωπα, για λόγους ασφαλείας.

17. Έχω υποβάλει την αίτηση μου και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Πως θα ενημερωθώ για το αν επιλέχθηκα;

Η πρόσκληση που δημοσιεύει η Δ.ΥΠ.Α καθορίζει τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων. ‘Όταν ολοκληρωθεί η υποβολή της αίτησης στην ιστοσελίδα htps://www.voucher.gov.gr., ο αιτών θα λάβει έναν μοναδικό, προσωπικό αριθμό (ΚΑΥΑΣ) τον οποίο χρειάζεται να αποθηκεύσει γιατί με βάση αυτόν θα μπορέσει να εντοπίσει το αποτέλεσμα της αίτησής του όταν ανακοινωθεί το Μητρώο Ωφελουμένων (Α΄φάσης), στην ειδική ιστοσελίδα των επιταγών κατάρτισης (training voucher) https://www.voucher.gov.gr.

Διαφορετικά θα μπορούσε να σας ενημερώσει και το ΚΕΜ ΚΔΒΜ μόλις βγουν τα αποτελέσμστα.

18. Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω τη βεβαίωση ή την πιστοποίηση που θα λάβω;

Η παρακολούθηση και η ολοκλήρωση ενός προγράμματος κατάρτισης πόσο μάλλον και η απόκτηση πιστοποίησης των γνώσεων που αποκτήθηκαν παίζουν σημαντικό ρόλο στην εύρεση απασχόλησης. Εξίσου σημαντική είναι και η συμβολή τους στην διεύρυνση των γνώσεων καθώς και στην απόκτηση νέων. Τέλος η συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάσταση συνολικά προσδίδει ανταγωνιστικότητα στην αγορά εργασίας.

Δηλώστε Συμμετοχή

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. Είναι ο αριθμός της αίτησης σας και είναι της μορφής DYPA-00123456-12345678-123456

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.