Μελέτες Διάγνωσης Αναγκών

Το ΚΕΚ ΚΕΜ χρησιμοποιεί σύγχρονες μεθοδολογικές τεχνικές και διαγνωστικά εργαλεία για τον προσδιορισμό των επιχειρηματικών αναγκών και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του προσωπικού μιας επιχείρησης, με στόχο να βελτιωθεί η παραγωγικότητα και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητά της.